USAID BEP i Narodna banka Srbije počeli pripremu pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije

USAID BEP i Radna grupa Narodne banke Srbije (NBS) za uređivanje rada nebankarskih finansijskih institucija (NBFI) održali su prve sastanke posvećene kreiranju pravnog okvira kojim će se urediti poslovanje NBFI u Srbiji. USAID BEP je predstavio svoj „Izveštaj o uređenju nedepozitnih davalaca kredita“ i „Uporednu analizu pravnih okvira kojim se uređuju nedepozitne finansijske institucije u Francuskoj, Rumuniji i Bugarskoj“. Diskusija se prvenstveno bavila vrstama delatnosti koje treba urediti, prudencijalnom i neprudencijalnom nadzoru, izvorima finansiranja NBFI, kreditnim biroima i registrima, zaštiti korisnika usluga, kreditiranju privrede i stanovništva i ograničavanju maksimalnih kamatnih stopa. USAID BEP i NBS su se saglasili je da nova regulativa – sastavljena od „krovnog“ zakona i podzakonskih akata – bolje rešenje od izmena i dopuna postojećih zakona, kao i da bi predloženi zakon trebalo da obuhvata lizing, faktoring, kreditiranje građana i mikrofinansijske usluge. USAID BEP priprema konkretnije preporuke za propise, uključujući odredbe o nadzoru i zaštiti korisnika usluga, obaveze izveštavanja, pokazatelje učinka, minimalni kapitalni cenzus, zahteve za registraciju i izdavanje dozvola za rad i kamatne stope za kredite odobrene stanovništvu.

 

 

 

 

 
Novosti

19.04.2017 - Koordinacija rada inspekcija i njihova saradnja sa pravosuđem

19.04.2017 - Napredak u sprovođenju reforme izdavanja građevinskih dozvola

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija