Podrška sprovođenju reforme inspekcijskog nadzora

Podrška koju pruža USAID BEP obuhvata pomoć Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) radi organizacija interaktivne obuke inspektora lokalnih samouprava posredstvom interneta. Ova platforma za elektronsko učenje omogućava učesnicima da postavljaju pitanja, dele informacije i najbolje prakse i saznaju više o ključnim institutima inspekcijskog nadzora. Materijali za ovu obuku zasnivaju se na Vodiču za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru koji je izradio USAID BEP i programu za obuku instruktora koji se organizuje uz tehničku pomoć USAID BEP. Program obuke posredstvom interneta sadrži i procenu znanja, pri čemu je preko hiljadu inspektora već položilo prvi test. Glavni mentori zaduženi za obuku posredstvom interneta odabrani su iz redova najuspešnijih učesnika u programu obuke instruktora koji je organizovao USAID BEP. Donald Mekre, konsultant USAID BEP i međunarodni ekspert za inspekcijski nadzor, sastao se sa mentorima i sa njima razgovarao o pitanjima vezanim za sprovođenje zakona i najboljoj praksi. USAID BEP takođe pruža tehničku podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za izradu tehničkih specifikacija za javnu nabavku usluga namenjenih unapređenju organizacije, planiranja, koordinacije i transparentnosti inspekcijskog nadzora. Ova javna nabavka će dodatno pomoći inspekcijama da usklade svoj rad sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Donald Mekre je pružio podršku i pri izradi specifikacija vezanih za utvrđivanje ciljeva inspekcijskog nadzora i pokazatelja učinka.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija