Jačanje srednjoročnog okvira rashoda

Tim USAID BEP sastao se 24. decembra sa pomoćnikom ministra finansija i načelnikom Sektora budžeta u ovom ministarstvu radi razgovora o novousvojenim propisima kojima će se reformisati sistem budžetiranja i planiranja u Srbiji. Ovi propisi, koje je izradio Republički sekretarijat za javne politike uz podršku USAID BEP, obuhvataju metodologiju za izradu srednjoročnih planova koja će omogućiti svim državnim organima na centralnom nivou da svake godine izrađuju svoje planove u skladu sa prioritetima Vlade Srbije. Tim propisima će se Vladi Srbije obezbediti „levak“ koji je do sada nedostajao a kroz koji međusobno konkurentske javne politike mogu da budu prioritizovane i dobiju finansiranje. Ministarstvo finansija i USAID BEP dogovorili su se oko procedura za usklađivanje srednjoročnih planova i elemenata programske strukture, kao i o izmenama postupka pripreme budžeta koje treba sprovesti. U januaru 2016. Ministarstvo finansija će propise o planiranju dostaviti zvaničnoj radnoj grupi radi usvajanja i početi rad na kreiranju modula za pripremu srednjoročnih planova koji će biti deo novog Budžetskog informacionog sistema.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija