USAID BEP i Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) organizovali okrugli sto posvećen odnosu bankarskog sektora prema finansiranju MSP

Na ovom okruglom stolu, održanom 19. juna, predstavljeni su glavni nalazi i preporuke studije o bankarskom kreditiranju sektora MSP koju je sproveo CEVES a finansirao USAID BEP. Okruglom stolu je prisustvovalo 15 menadžera srednjeg nivoa iz banaka koje zajedno čine 80% bankarskog sektora u Srbiji. Razgovarano je o nalazima istraživanja koje je sproveo CEVES, razmatrane su postojeće i buduće prakse bankarskog kreditiranja MSP i od bankara su prikupljene su povratne informacije o tome zašto propuštaju prilike da finansiraju MSP koja zadovoljavaju sve uslove. Još jedan od ciljeva ovog okruglog stola bio je da se unaprede znanja bankara o poslovanju sektora MSP i njegovoj konkurentnosti i otpornosti rasta. Među ključnim razmatranim pitanjima bila su: (i) da li je srpsko tržište plitko i da li kreditiranje postojećeg broja MSP opravdava troškove; (ii) koji su razlozi relativno opreznog pristupa banaka sektoru MSP i da li je među njima nedostatak odgovarajućih informacija; (iii) neadekvatne savetodavne usluge za mikro i mala preduzeća; (iv) potreba za razvojem nebankarskog finansijskog sektora; i (v) potreba da banke ciljaju 40 odsto uspešnih MSP koja ne koriste bankarske izvore finansiranja. Cilj ove inicijative je da se predstave dokazi o tome koje su prilike banke do sada propustile, kao i da se banke motivišu da počnu da uvode najbolje prakse iz EU u pogledu kreditiranja MSP. Zaključci sa ovog skupa i konačne preporuke koje izradi CEVES biće predstavljene direktorima banaka, Narodnoj banci Srbije i Ministartvu finansija na okruglom stolu koji će biti održan u septembru.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija