Izmene i dopune Zakona o hipoteci

U ekspozeu koji je parlamentu podneo premijer Vučić našlo se i obećanje da će novi Zakon o hipoteci biti donet u okviru prvog skupa ekonomskih reformi, i to do jula 2014. godine. USAID BEP je stoga pojačao napore na pružanju tehničke pomoći i podrške u cilju izrade izmena i dopuna Zakona o hipoteci u delu u kome se on odnosi na izvršenje radi naplate potraživanja po osnovu kredita. Tim USAID BEP je održao više sastanaka sa zainteresovanim akterima, posredovao u vođenju razgovora o najbitnijim pitanjima i svim učesnicima u postupku omogućio pristup studijama, nalazima i preporukama za reformu ovog propisa. Preporuke se zasnivaju na ranijim studijama USAID BEP (prvenstveno Poslovnoj anketi i studiji o pristupu izvorima finansiranja, iz 2013. godine), kao i na predlozima bankarskog sektora i privrede, Republičkog geodetskog zavoda, profesora univerziteta i pravnika. Preporuke koje predlaže USAID BEP sadržane su i u nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci koji je izrađen u saradnji sa Udruženjem banaka Srbije. Cilj ove inicijative je da se omogući usvajanje adekvatnih izmena i dopuna zakona kojima bi se unapredio vansudski postupak izvršenja a samim tim i omogućilo jednostavnije odobravanje kredita, čime bi se, konačno, olakšao pristup malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija